Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Vereniging Europese Grenslandbewoners is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

© 2018, De Vereniging Europese Grenslandbewoners, ingeschreven bij KvK onder naam:

Vereniging Europese Grenslandbewoners
KvK Nr.V 187.451

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de Vereniging Europese Grenslandbewoners. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vereniging Europese Grenslandbewoners.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
De Vereniging Europese Grenslandbewoners

e-mail: info@veg-eu.org
Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover de Vereniging Europese Grenslandbewoners geen controle heeft. De Vereniging Europese Grenslandbewoners draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.