Skip to main content

Nieuws

Het laatste nieuws van de VEG

Homeoffice van 25% naar 50%

| Nieuws | No Comments
In Brussel heeft men voor grenswerkers, die in homeoffice (telewerken) willen werkeneen aanpassing kunnen vinden.De 25% grens (werktijd)  wordt verhoogd  naar 50%.Dit betreft alleen het sociaal recht; d.w.z. in welk…

Thuiswerken/Homeoffice uitzonderingsregeling voor grenswerkers verlengd t/m 30-06-2023

| Nieuws | No Comments
De uitzonderingsregeling bij thuiswerken/homeoffice (25% regel) voor grenswerkers is verlengd t/m 30-06-2023. Dit betreft alleen de sociale regelgeving.De Corona uitzonderingsregeling  voor belastingen zijn op 30-06-2022 geëindigd.

Geen €300 EPP voor grenswerkers, die in NL wonen

| Nieuws, Geen onderdeel van een categorie | No Comments
Grenswerkers die in Nederland wonen kunnen geen aanspraak maken voor de eenmalige € 300 EnergiePreisPauschale (EPP) die als tegemoetkoming in de hoge reiskosten bedoeld zijn.Deze premie wordt veelal in september…

Homeoffice uitzonderingsregeling verlengd t/m 30 juni 2022

| Nieuws | No Comments
De uitzonderingsregeling  voor thuiswerken/homeoffice   is  nu tot 30 juni 2022 verlengd. Dit was al langer bekend wat de sociale zekerheid betreft en sinds 30 maart 2022  geldt dit ook belastingtechnisch…

Verlenging uitzonderingsregeling bij thuiswerken

| Nieuws | No Comments
De EU heeft besloten de uitzonderingsregeling tijdens Corona wat de sociale zekerheid betreft tot 30 juni 2022 te verlengen. Dit zegt dat men bij thuiswerken i.v.m. Corona in het werkland…

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Duitsland

| Nieuws | No Comments
Mede door ons gesprek op 4 april 2019 met het Ministerie van Financiën in Den Haag is in het aanvullend protocol met betrekking tot het belastingverdrag met Duitsland ook onder…

Thema’s volgende Newsletter

| Nieuws | No Comments
Wij hopen dit jaar (2021) de volgende VEG-Newsletter te kunnen versturen met de volgende aandachtspunten: Mede door ons gesprek op 4 april 2019 met het Ministerie van Financiën in Den…

Wat doen wij

Wat doen wij?

Vereniging Europese Grenslandbewoners

De Vereniging Europese Grenslandbewoners is een vereniging van grensarbeiders welke in Duitsland werken en in Nederland wonen of omgekeerd.

Het doel van de vereniging is om in bovengenoemde EU – Lidstaten een einde te maken aan de voortdurende  benadelingen en discriminatie van grensarbeiders op het gebied van de fiscale- als zowel  sociale wetgevingen.

Alhoewel wij binnen de Europese Unie wonen en werken worden de  belangen van de grensoverschrijdende burgers (grensarbeiders) dikwijls ondergeschikt gemaakt aan de belangen van regeringen en/of instanties.

De Vereniging Europese Grenslandbewoners, opgericht op 28 November 1979, probeert door middel van het leggen van schriftelijke en/of mondelinge contacten met  politici, bestuurders en instanties, verbetering te brengen in de bestaande situaties.

Indien de vorengenoemde instanties niet willen afwijken van hun ingenomen standpunten en de VEG van mening is dat deze standpunten tegen de nationale wetten en  /of Europese wetten indruisen, schuwen wij het niet om  de nationale en/of Europese rechter in te schakelen.

Lees meer

Toch konden wij niet tevreden zijn, want van een gelijke behandeling kon nog steeds geen sprake zijn, want velen werden ondanks hun burgerlijke status van gehuwd fiscal nog steeds als ongehuwd behandeld. Oorzaak was de zogenaamde 10%-grens. Indien (uit Duitse zicht) het buitenlands aandeel in het totale familie-inkomen van een gehuwde grensarbeider meer dan 10% bedroeg, kreeg de grensarbeider de status van ongehuwd.
In de 80-tiger jaren kwamen steeds meer problemen op het gebied van de sociale verzekeringen erbij. Bij voorbeeld hadden we geen recht op de Nederlandse kinderbijslag, terwijl er aan de andere kant in Duitsland toen nog geen “Kindergeld” bestond.

Ook een groot succes was het feit, dat er voor de grensarbeiders een vrijstellings­regeling voor de Volksverzekeringen in het leven geroepen werd.

Wat hebben wij bereikt? NL

Wat hebben wij bereikt

Vrijstelling volksverzekering

Van groot belang voor vroegtijdig gepensioneerde grensarbeiders. Door de hoge premie Volksverzekeringen (30%) dreigde voor velen de verkoop van hun eigen huis. Pikant detail: Van de fiscale aftrekpost “eigen huis” hadden zij nooit gebruik kunnen maken, dus alles uit eigen zak betaald.

Bijstandsregeling voor 15- en 16-jarige

Aparte bijstandsregeling voor 15- en 16-jarige kinderen van grensarbeiders welke hun schoolopleiding staakten. Kinderen van Nederlandse werknemers kregen recht op kinderbijslag (voorheen WW-uitkering). Kinderen van grensarbeiders hadden geen recht op kinderbijslag, dus vielen hier weer buiten de boot. Staatssecretaris de Graaf heeft toen een aparte regeling voor onze kinderen gecreëerd.

Wel “Kindergeld”

in Duitsland voor onze studerende kinderen met een studiefinanciering. Duitsland weigerde “Kindergeld” voor deze kinderen te betalen, omdat men van mening was, dat in de Studiefinanciering de Nederlandse kinderbijslag verwerkt was. Het door mevr. Hesen gevoerde proces hebben wij toen gewonnen.

Grensarbeiders

Grensarbeiders worden in Duitsland fiscaal behandeld alsof ook zij “unbeschränkt steuerpflichtig” zijn. Grootste klapper was het winnen van het “proces Gschwind” bij het Europese Gerechtshof, gevoerd door Prof. Kaefer. Hierbij kregen grensarbeiders welke, voldeden aan de geindexeerde 12.000 / 24.000 DM-grens, dezelfde rechten als “unbeschränkt steuerpflichtige” Duitse onderdanen.

“Erziehungsgeld”

“Erziehungsgeld” voor vrouwen van grensarbeiders. Echtgenotes van grensarbeiders hadden volgens de Duitse staat geen recht op “Erziehungsgeld” indien zij buiten de grenzen van de Bondsrepubliek woonden. Omdat van Duitsland steeds weer nieuwe ideeën bedacht werden, om niet te betalen, moesten wij in de loop van de jaren drie keer naar de rechter stappen. Nu krijgen wij eindelijk ons gelijk bij de “Bundessozialgericht”.

“Rentner”

“Zulage zur Krankenversicherung der Rentner” Ook voor de in Nederland ziekenfonds verzekerde “Rentner”. In zijn wetgeving stelde Duitsland, dat deze “Zulage” slechts aan personen met een ziektekostenverzekering betaald werd. Meer weten? word dan lid.

“Arbeitgeberzuschuss”

Ook een “Arbeitgeberzuschuss” voor grensarbeiders met een Nederlandse particuliere ziektekostenverzekering. Meer weten? Word dan lid.

Aftrek kosten eigen woning

Aftrek kosten eigen woning voor in Nederland werkende vrouwen van grensarbeiders. Door druk, die wij op de regering uitgeoefend hebben, werd er een regeling in het leven geroepen, waarbij de in Nederland werkende echtgenotes de hypotheekkosten eigen woning op hun inkomen in mindering konden brengen. Dit bracht voor vele grensarbeiders weer een verbetering van hun inkomen.

AOW ook voor vrouwen

AOW ook voor vrouwen van grensarbeiders. Na jarenlang touwtrekken heeft de Nederlandse regering gehoor gegeven aan de klacht over ongelijke behandeling van de vrouwen van grensarbeiders en heeft een eind gemaakt aan de korting op AOW voor deze vrouwen. Doorslaggevend was het Rapport van de Commissie Linschoten, waarin ook de VEG zitting had.

Weer trekt de VEG aan het langste eind!

De VEG heeft de Deutsche Rentenversicherung (DRV) voor de rechter gedaagd  m.b.t. de zeer vertraagde uitbetaling van de “Zulage zur Krankenversicherung” voor de in Nederland voor ziektekosten verzekerde, gepensioneerde grensarbeiders.

Meer weten? Word dan lid.

DRV kiest eieren voor haar geld.

De Schikking:

De Duitse Rentenversicherung verplicht zich in deze schikking om een voorschot op de Zulage te betalen. Meer weten? word dan lid

20-08-11

Informatieverstrekking aan onze leden

Informatieverstrekking aan onze leden

Sinds de oprichting in 1979 hanteert de VEG de stelregels, dat informatieverstrekking slechts aan de (betalende) leden verstrekt wordt. De contributie die door onze leden opgebracht wordt, stelt ons in staat om als vereniging te blijven functioneren. Het zou tegenover onze leden onredelijk zijn, indien wij de informatie, die zij van ons ontvangen (en waarvoor zij contributie betalen) gratis aan niet-leden zouden gaan verstrekken.

De service voor onze leden bestaat uit volgende punten:

Telefonisch advies

Voor vragen en problemen kunnen leden per e-mail contact met ons opnemen, wij bellen dan terug. Over Duitse belasting zaken houden wij voor leden een avond in de week telefonische spreekuur. De praktijk heeft ons geleerd, dat langs de telefonische weg de meeste vragen beantwoord kunnen worden.

Email

Daarnaast kunnen onze leden hun vragen of probleemstellingen schriftelijk stellen of gebruik maken van ons e-mailadres, die zij onder “Telefonische Spreekuren” in ons verenigingsblad, “Pendel-Info”, vinden.

Verenigingsblad “De Pendel-Info”

Een keer per jaar (februari / maart)  verschijnt ons verenigingsblad “De Pendel-Info”, waarin onze leden op de hoogte gebracht worden van de nieuwste ontwikkelingen. Daarin is ook te lezen hoe in dit jaar de Nederlandse en Duitse belastingformulieren ingevuld dienen te worden.

VEG-Newsletter

Bij belangrijke wijzigingen of actualiteiten worden onze leden door middel van de “VEG-Newsletter”s op de hoogte gehouden

info-markt

Op geregelde tijden houden wij een Info-markt, waarop instanties uit Nederland en Duitsland aanwezig zijn om vragen van grensarbeiders te beantwoorden. (SVB, Deutsche Rentenversicherung, Krankenkassen, Belastingadviseurs, etc. etc.).
!! a.u.b. stuur geen e-mails met attachments !!

error: De informatie in beschermd tegen kopiëren